Cultivo

A fertilización estará orientada a manter o equilibrio e os niveis de nutrientes no solo e na planta, tendo en conta deste modo as extraccións do cultivo, o estado nutricional da planta, o nivel de fertilidade do solo e as achegas realizadas por outras vías (auga, materia orgánica, etc.). Deberán respectarse os procedementos de fertilización recollidos no Código de boas prácticas agrarias.

A loita contra posibles pestes e/ou enfermidades estará dirixida á aplicación de métodos culturais como sacha mecánica, desinfección de sementes, tratamento de sementeiros e menores doses de rega, e evitarase sempre o empozamento do terreo e os aporcamentos excesivos.

No caso de resultar necesaria a intervención química, as materias activas empregadas serán as que xeren menor impacto ambiental, maior eficacia, menor toxicidade e problema de residuos, menor efecto sobre a fauna auxiliar e menor problema de resistencia.